معرفی نرم افزار بازسازی دستگاه تصویربرداری پت شرکت پرتو نگار پرشیا توسط کارشناس تحقیق و توسعه، سرکار خانم مهندس ساناز حریری تبریزی