معرفی سیستم پت مغزی شرکت پرتو نگار پرشیا توسط مسئول نرم افزار شرکت، آقای مهندس محمد قربان زاده